پست جدید ویدیویی

مرکز صدور گواهی الکترونیکی 

یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی، موجودیت مورد اعتمادی است که گواهی الکترونیکی را صادر و منتشر می کند. هر مرکز صدور گواهی الکترونیکی، گواهی الکترونیکی خود را از یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی بالاتر می گیرد. بالاترین سطح مرکز صدور گواهی الکترونیکی، مرکزی است که خود، گواهی الکترونیکی خودش را امضا می کند و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا ریشه مورد اعتماد نامیده شده است. مراکز صدور گواهی الکترونیکی، وظیفه صدور، انتشار و ابطال گواهی های الکترونیکی را بر عهده دارند و این وظایف را می بایست مطابق با اسناد سیاست های گواهی الکترونیکی و دستورالعمل اجرای گواهی الکترونیکی مربوط به خود انجام دهند. این مرکز مسئولیت احراز هویت، صدور، انتشار، لغو، مدیریت و ابطال گواهی ها و تجدید کلید را بر عهده دارد. همچنین تضمین کلیه ابعاد خدمات، عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق با سیاست های گواهی مرکز ریشه و خواسته ها و ضمانت های آن سیاست ها، می باشد.

(مشاهده ۲۲ مرتبه, ۱ بازدید امروز)